Chức năng nhiệm vụ
Thứ năm, 20/04/2023 - 10:14

Danh sách giảng viên Khoa Tài chính công

1. BỘ MÔN TÀI CHÍNH - TIỀN TỆ

Họ và tên:

Đỗ Đình Thu

Giới tính:

Nam

Ngày sinh:

13/08/1965

Dân tộc:

Kinh

Chức vụ:

Trưởng bộ môn

Học hàm, học vị:

Tiến sĩ

Chức danh nghề nghiệp:

Giảng viên cao cấp

Điện thoại: 0913394805        Email: dodinhthu@hvtc.edu.vn

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1984 - 1988

Cử nhân Tài chính - Tín dụng, Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội (Học viện Tài chính).

1996 - 1999

Thạc sĩ kinh tế, Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội (Học viện Tài chính).

2004 - 2007

Tiến sĩ kinh tế, Học viện Tài chính.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1989 - nay

Bộ môn Lý thuyết tài chính, Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội - nay là Bộ môn Tài chính - Tiền tệ, Khoa Tài chính công, Học viện Tài chính.

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN GIẢNG DẠY VÀ NCKH

Lý thuyết Tài chính; Tài chính - Tiền tệ; Quản lý nhà nước về Tài chính tiền tệ; Thanh tra Tài chính.